Πανελλήνιες Εξετάσεις


Εφόσον ο μαθητής επιθυμεί να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμμετέχει στις Πανελλήνιες Εξετάσεις που διεξάγονται στο τέλος Ιουνίου, μετά τις ενδοσχολικές εξετάσεις.

Θα εξετάζεται γραπτώς στα τέσσερα πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα ανά πεδίο, με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που προκύπτουν:

 • κατά ποσοστό 50% με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και
 • κατά ποσοστό 50% από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.

 

Τελικός Βαθμός Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Όσον αφορά στο Βαθμό Προαγωγής και Απόλυσης (ΒΠΑ), αυτός θα υπολογίζεται ως εξής:

ΒΠΑ = (Μ.Ο. Α΄ Λυκείου  × 0,4) + (Μ.Ο.  Β΄ Λυκείου × 0,7) + ( Μ.Ο.  Γ΄ Λυκείου × 0,9)  / 2

 

Συγκεκριμένα η διαδικασία ακολουθεί τα εξής βήματα:

 1. Υπολογίζουμε το βαθμό προαγωγής της Α΄ και Β΄ τάξης και το βαθμό απόλυσης της Γ΄ τάξης (Μ.Ο. όλων των μαθημάτων).
 2. Υπολογίζουμε το Μ.Ο. των 4 μαθημάτων των πανελληνίων εξετάσεων (που εξετάζονται γραπτώς).
 3. Αναπροσαρμόζουμε  τους βαθμούς προαγωγής της Α΄ και Β΄ τάξης καθώς και το βαθμό απόλυσης της Γ΄ τάξης (αν χρειάζεται) ώστε να απέχει το πολύ μια μονάδα από το Μ.Ο. των τεσσάρων μαθημάτων ανά ομάδα προσανατολισμού που εξετάζονται σε πανελλήνιες εξετάσεις.
 4. Υπολογίζουμε το Βαθμό Προαγωγής και Απόλυσης (Β.Π.Α) που αποτελεί και τον πέμπτο (5ο) βαθμό.

 

Παράδειγμα 1


 

Ο μαθητής Χ έχει:

 • Βαθμό προαγωγής Α΄ Λυκείου : 15
 • Βαθμό προαγωγής Β΄ Λυκείου : 14
 • Βαθμό πρόσβασης Γ΄ Λυκείου : 11

Έχει γράψει στα πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα: 11 , 121415.

Άρα : Ο Μ.Ο. βαθμολογίας στα πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα:  Μ. Ο. =   11 +12 +14 +15  / 4  = 13 .

Αναπροσαρμογή :

 • Βαθμός Α΄ Λυκείου : 14 (Το 15 προσαρμόζεται ώστε να απέχει 1 μονάδα από το Μ.Ο. της βαθμολογίας των πανελληνίως εξεταζόμενων μαθημάτων)
 • Βαθμός Β΄ Λυκείου : 14 (Απέχει ήδη 1 μονάδα, άρα παραμένει)
 • Βαθμός Γ΄ Λυκείου : 12 (Βελτιώνεται κατά 1 μονάδα = το μέγιστο όριο)

Συνεπώς : Β.Π.Α. = (14 ×0,4) + (14 × 0,7) + (12 × 0,9)  / 2 = 13,1 , ο οποίος είναι ο πέμπτος βαθμός.

Επομένως, ο μαθητής θα διεκδικήσει την εισαγωγή του σε ΑΕΙ/ΤΕΙ με τους βαθμούς:

11 , 12 , 14 , 15 , 13,1.

 


 

Παράδειγμα 2

Ο μαθητής Ψ έχει:

 • Βαθμό προαγωγής Α΄ Λυκείου : 13
 • Βαθμό προαγωγής Β΄ Λυκείου : 12
 • Βαθμό απόλυσης Γ΄ Λυκείου    : 14

Έχει γράψει στα πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα: 12 , 13 , 13 , 14.

Άρα  Μ.Ο.  βαθμολογίας στα πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα: Μ.Ο. =   12 + 13 + 13 + 14  / 4   = 13

Αναπροσαρμογή:

 • Βαθμός Α΄ Λυκείου: 13 (παραμένει – είναι ίδιος με το Μ.Ο. των γραπτών στις πανελλήνιες)
 • Βαθμός Β΄ Λυκείου: 13 (είναι μικρότερος από το Μ.Ο. και άρα αυξάνει κατά 1 μονάδα, αφού δεν ξεπερνά έτσι το    13 που είναι ο Μ.Ο.)
 • Βαθμός Γ΄ Λυκείου: 14 (παραμένει, αφού είναι μεγαλύτερος κατά 1 μονάδα από το Μ.Ο. , άρα δεν αναπροσαρμόζεται)

Συνεπώς: Β.Π.Α. = (13 × 0,4) + (13 × 0,7) + (14 × 0,9)  / 2 = 13,45, ο οποίος είναι ο πέμπτος βαθμός.

Επομένως, ο μαθητής θα διεκδικήσει την εισαγωγή του σε ΑΕΙ/ΤΕΙ με τους βαθμούς: 12 , 13 , 13 , 14 , 13.45.